به دلیل آسیب دیدن بخش فروشگاه سایت شیمی زنده که از سال ۱۳۹۱ فعالیت خود را آغاز کرده. برآن شدیم تا پوسته ای جدید را برای این بخش فراهم کنیم. نهایتا در تاریخ ۶ فروردین سال ۱۳۹۶ این امر محقق شد.